Avtalsvillkor

Allmänna villkor för deltagande i program eller kostrådgivning hos Aktiebolaget Lite mer. Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till, och deltagande i, någon av våra aktuella tjänster.

Aktuella tjänster

  • Coaching med inriktning mot sömn, stress, kost och träning
  • Personlig träning
  • Kurser

Deltagare under 18 år

För att ta del av coaching och personlig träning ska deltagaren vara över 18 år. Med målsmans tillstånd kan personlig träning ges från 13 år.

Medlemskap

För att få ta del av coaching, kurser, personlig träning eller receptbanken behöver du vara medlem hos Lite mer. Ett medlemskap kostar inget och ger heller inte automatisk tillgång till några av de aktuella tjänsterna som beställs och betalas separat.

Profilsida

Som medlem har du en profilsida där du hittar dina bokade tider, kurser, fakturor, dokument och länkar. Här kan du också skicka och ta emot meddelanden.

Bekräftelse

I din anmälan får du en bekräftelse via e-post. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Kursstart

Tidpunkt för kursstart är den angivna på respektive kurssida hos Lite mer. Coaching och personlig träning och kostrådgivning bokas enligt överenskommelse.

Abonnemang på coaching och personlig träning

Coaching och personlig träning säljs i form av abonnemang. Abonnemanget kan betalas mot faktura samt helt eller delvis via friskvårdsbidraget och hos friskvårdsleverantörer som Epassi. Eventuellt överskjutande eller kvarvarande belopp efter att friskvårdsbidraget har betalats hos ePassi betalas mot faktura enligt gällande villkor.

Bokning av tider för coaching och personlig träning

Som medlem ansvarar du själv för att boka dina tider för coaching och personlig träning. Tillgängliga tider för bokning finns litemer.com/boka

Bokade tider kan av- eller ombokas fram till 12 timmar innan den bokade tiden.

365 VIP

  • Den första modulen inkluderar startmodulen och innebär 16 veckor. Du faktureras 4 x 995 kronor.
  • De följande modulerna löper under 12 veckor. Du faktureras 3 x 995 kronor.

Tider som inte utnyttjas

Tider för coaching eller personlig träning som inte utnyttjats under en månad på grund av missad om- eller avbokning eller “no show” av medlem anses den bokade tiden som förbrukad. Abonnemanget förlängs då inte med motsvarande period.

Betalningsvillkor

Avgiften för respektive kurs, coaching och personlig träning finns angiven på www.litemer.com.

Betalning för abonnemang sker månadsvis i förskott. Fakturorna skickas med e-post.

Inställd kurs

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en som får för få anmälda deltagare.

Lite mer förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som t. ex. byta ledare eller lokal.

Force majeure

Om vi måste ställa in ett program eller ändra ett programupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för programmet du anmält dig till. Dessa skäl kan exempelvis vara naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser som vi inte rimligtvis kunnat förutse.

Om vi behöver göra ändringar i programupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när programmet planeras att genomföras nästa gång.

Skulle programmet bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av avgiften kommer att krediteras, alternativt inte faktureras, med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av programmet.

Om programmet startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att programmet startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar program som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att programmet ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av programmet om du utnyttjar din ångerrätt innan programmet är fullgjort.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt.

Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Med varaktigt hinder

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt hinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av programmet.

Utan varaktigt hinder

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt hinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start, men innan dag för start, är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.


Avanmälan från programmet sker genom att kontakta oss via e-post.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något programtillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta tillfälle förbrukat. Du kan inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Tid och material

Av vår programspecifika information framgår under vilken tid varje program pågår och hur många coachingtillfällen programmet omfattar. Programmets längd anges i antalet veckor samt antal tillfällen med coaching.

Varje session är 25 minuter. Två eller flera sessioner kan läggas ihop i en längre, t.ex. en session på 50 minuter istället för 2×25 minuter.

Det material som ingår i programmet framgår av programbeskrivning.

Reklamation och tvist

Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att använda formuläret på denna sida. Vid reklamation tillämpar Lite mer än lagom de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KTjL).

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Du kan också vända dig till EU-kommissionens onlineplattform för att få tvisten prövad där. I första hand är EU-kommissionens plattform till för gränsöverskridande handel.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Kontakta Lite mer på info@litemer.com eller telefon 070-289 19 12.
Lite mer skickar information och meddelanden till dig med e-post till den e-postadress som du anmäler till oss. Om dina kontaktuppgifter ändras behöver du informera oss.

Betalningsvillkor

Betalning för personlig träning och kortare kurser kan ske med kort eller med friskvårdsbidrag via tjänster som Epassi.

Betalning för 365 VIP sker mot faktura och/eller ePassi.

Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar. Eventuellt överskjutande belopp efter betalning med friskvårdsbidrag sker mot faktura. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Behandling av personuppgifter

Vi har upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Personuppgiftspolicyn utgör en del av dessa allmänna villkor och innehåller Lite mers fullständiga regler för behandling av personuppgifter. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn återfinns alltid på litemer.com

Ändringar av Allmänna villkor

Lite mer har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Lite mer skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din plats till någon annan utan vårt godkännande.

Senast uppdaterat: 24 augusti 2022